ഏഴംകുളം ദേവീ ക്ഷേത്രം | Ezhamkulam Devi Temple

Welcome to our site

Please select language

മലയാളം            English


ഏഴംകുളം ദേവീക്ഷേത്രം കുംഭബ്ഭരണി മഹോത്സവം 2021 ഫെബ്രുവരി 17, 18, 19 നാളുകളായി നടത്തപെടുന്നു.