ബന്ധപ്പെടുക

Address

  • ഏഴംകുളം ദേവി ക്ഷേത്രം, ഏഴംകുളം പി.ഒ, അടൂർ, പത്തനംത്തിട്ട .
  • info@ezhamkulamdevitemple.com
  • 04734-240775, 244800