ഏഴംകുളം ദേവീ ക്ഷേത്രം | Ezhamkulam Devi Temple


Welcome to our site

Please select language

മലയാളം            English
ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ഏഴംകുളം വഴിപാട്തൂക്കത്തിന്റെ വഴിപാട് കാരുടെ മുൻഗണനാക്രമം ഊരാണ്മ തൂക്കം മുതൽ 185 മത് വളയം വരെ click here


Please click here for the photos of Kumbhabharani Mahotsavam.