ജീവകാരുണ്യം

ഏഴംകുളം ദേവി ക്ഷേത്രത്തിലെ ജീവകാരുണ്യ സഹായ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവനകൾ അയക്കേണ്ട അക്കൗണ്ട് നമ്പർ: State Bank of India, Adoor A/C No: 33471302193,IFSC Code SBlN004363