പൂജകൾ

പൂജ സമയം പൂജകൾ
5.00 am - 5.30 am നടതുറപ്പ്, നിർമ്മാല്യദർശനം
5.30 am - 6.00 am അഭിഷേകം
7.30 am - 8.00 am ഉഷ പൂജ
10.44 am - 11.45 am ഉച്ച പൂജ
11.50 am നടയടപ്പ്
5.00 pm നടതുറപ്പ്
6.30 pm - 7.00 pm ദീപാരാധന
7.15 pm - 7.45 pm അത്താഴ പൂജ
8.00 pm നടയടപ്പ്