വാർത്തകൾ

പുനഃ പ്രതിഷ്ഠാ വാർഷികം 1193 മേടം 08 ശനിയാഴ്ച (2018 ഏപ്രിൽ 21ന്)
പുനഃ പ്രതിഷ്ഠാ വാർഷികത്തിനോടനുബന്ധിച്ചു ദ്രവ്യകലശപൂജകൾ 19-4-2018 വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് ആരംഭിച്ച് 21-4-2018 ശനിയാഴ്ച ബ്രഹ്മകലശാഭിഷേകത്തോടുകൂടി സമാപിക്കുന്നതാണ്.

ഉത്സവ നോട്ടീസ്