വാർത്തകൾ

പറയക്കെഴുന്നെള്ളത്തും സമാപന ഘോഷയാത്രയും

കുംഭബ്ഭരണി മഹോത്സവത്തിന്റെ മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള മഹാദേവിയുടെ പറയ്ക്കെഴുന്നള്ളത്ത് ഫെബ്രുവരി 13 മുതൽ മാർച്ച് 7 വരെ നടക്കുന്നതാണ്.


കുഭബ്ഭരണി മഹോത്സവം


ഏഴംകുളത്തമ്മയുടെ തിരുനാളായ കുഭബ്ഭരണി മഹോത്സവം അശ്വതി, ഭരണി, കാർത്തിക (2019 മാർച്ച് 10, 11, 12, 13) നാളുകളായി നടത്തപെടുന്നു.