വഴിപാടുകൾ

1. അഷ്ടോത്തരാർച്ചന


2. രക്തപുഷ്പാഞ്ജലി


3. ഭഗവതിസേവ


4. പുഷ്പാഞ്ജലി


5. വെള്ളനിവേദ്യം


6. കുടുംബാർച്ചന


7. മഹാ ഗണപതി ഹോമം


8. സാരസ്വത മന്ത്രാർച്ചന


9. സ്വയംവര പുഷ്പാഞ്ജലി


10. വിദ്യാരംഭം


11.രുധിരക്കലം


12. ഭാഗ്യസൂക്താർച്ചന